Search

Leerplicht en verlof

Leerplicht / verlof

Het is in Nederland zo normaal dat een kind naar school gaat, dat je soms bijna zou vergeten dat er een wettelijke leerplicht bestaat. De leerplicht bestaat, omdat we het in ons land erg belangrijk vinden dat ieder kind dezelfde kansen in het leven krijgt. Daarom is het strafbaar als een kind niet naar school gaat. Leerplicht betekent ook, dat een kind niet zomaar van school mag wegblijven.

 In de wet staat precies wanneer dat wel mag en wanneer niet.

 Een kind hoeft natuurlijk niet naar school als het ziek is, al willen we in dat geval wel graag dat u dit zo spoedig mogelijk op school meldt. De scholen zien verder ook graag dat u bezoek aan de tandarts, de specialist, de logopedist of anderen, zoveel mogelijk buiten schooltijd afspreekt.

 In de wet staat verder aangegeven wanneer een kind vrij mag hebben:

 vanwege godsdienstige activiteiten,
bij "gewichtige omstandigheden", zoals bij verhuizing, of een huwelijk, ernstige ziekte, of
overlijden van een naast familielid,
voor een ambts- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
om andere belangrijke redenen, dit ter beoordeling van de directeur.

 Voor deze gebeurtenissen geldt een vastgelegd maximum aantal dagen.

 Belangrijk zijn echter de volgende regels:

 u moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties,
extra vakantiedagen buiten de schoolvakantie kunnen alleen worden gegeven als het vanwege het beroep van één van de ouders onmogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van de werkgever.
Verder moet dit ruim van tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Daar komt bij, dat dit eventuele verlof zeker niet mag worden verleend in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Voor iedere verlofaanvraag, behalve bij ziekte, geldt, dat het schriftelijk moet worden aangevraagd bij de schooldirecteur. Het is belangrijk dat de reden van de verlofaanvraag goed wordt aangegeven. De directie beoordeelt, of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de basisschool staat. Als er meer dan 10 schooldagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd, zal altijd goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig zijn.

Extra vrij voor een lang weekend, voor een leuke (goedkopere) vakantie buiten het seizoen, voor wintersport of voor een dagje uit, mag dus niet.

Het komt ook voor dat ouders toestemming vragen om hun kind gedurende een langere periode eerder van school te mogen laten vertrekken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een leerling opgenomen wordt in een selectiegroep van voetbal, tennis of anderszins. Maar ook om bijvoorbeeld naar een logopedist, psycholoog, orthopedagoog, zwemles, of muziekles te gaan.

In de uitgebreide tekst van “Verlofregeling leerplicht” staan de criteria vermeld wanneer verlof gegeven mag worden.

Jaarlijks wordt een rooster vastgesteld waarin alle vrije dagen en vakanties zijn opgenomen. Op deze wijze kunnen we garanderen dat alle leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen, zoals dit wettelijk verplicht is. De onderwijsinspectie controleert de scholen ook op dit onderdeel.

Indien een ouder/verzorger toch een verzoek wil doen voor een vorm van verlof die buiten de verlofregeling valt, dan dient daarvoor een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de directie van de school. De directie zal de ouder / verzorger schriftelijk meedelen dat dit niet onder de verlofregeling valt. De ouder is dan zelf verantwoordelijk voor de afwezigheid van de leerling en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties. De school kan hier geen rekening mee houden in het onderwijsaanbod en programma en kan hierop niet aangesproken worden als de leerling daardoor iets heeft gemist van het onderwijsaanbod. De ouder / verzorger is verantwoordelijk voor het kind, vanaf het moment dat het kind de groep verlaat. 

Wanneer een leerling niet op school verschijnt, terwijl er geen ziekmelding, of andere verklaring bij de school is binnengekomen, en er ook geen verlof is verleend, probeert de school te achterhalen waarom de leerling afwezig is. Dit zal in het algemeen gebeuren door de ouders, liefst zo vroeg mogelijk, op de eerste dag van de afwezigheid, op te bellen. Er kan tenslotte ook iets ernstigs gebeurd zijn.

Als de school er niet in slaagt de reden van de afwezigheid te achterhalen, of daar twijfels over heeft, dan dient ongeoorloofd verzuim te worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal dan de reden van het verzuim onderzoeken en bekijken welke stappen genomen moeten worden. Heeft u wensen die verder gaan dan bovenstaande regeling, dan kunt u zich wenden tot dezelfde leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school en moeten minimaal twee weken voorafgaand aan het verlof, op school worden ingeleverd.

Aanvraagformulier voor verlof kunt u HIER vinden